Opšti uslovi korišćenja privilegovanih kartica 5àsec

  • Uvod

Odnos privrednog društva Dry Cleaning Services d.o.o. Beograd, ul. Kalenićeva 3, matični broj 20782102, PIB 107329009 koje posluje u skladu sa 5àsec franšizom (u daljem tekstu: „5àsec“), i korisnika je regulisan Opštim uslovima pružanja i korišćenja usluga čišćenja odeće i kućnog tekstila, koji su stupili na snagu i koji se primenjuju od 27. jula 2012. godine. 

Sa namerom produbljivanja odnosa sa svojim redovnim korisnicima, 5àsec je osmislio program Privilegovanih kartica (u daljem tekstu: "Program") ,

  • Predmet Programa

Članovi kluba privilegovanih korisnika (u daljem tekstu: "Član") imaju pravo na 10% popusta, u svim 5àsec radnjama, na sve usluge, izuzev ekspres usluge i usluge koje su predmet aktuelnih promocija: 

- ukoliko je određena usluga predmet aktuelne promocije, u okviru koje je odobren popust od 10 ili više procenata, na takvu uslugu Član će imati popust koji odgovora popustu aktuelne promocije;

- ukoliko je određena usluga predmet aktuelne promocije, u okviru koje je odobren popust manji od 10%, Član će na takve usluge imati popust od 10% u odnosu na regularne cene usluga;

Privilegovana kartica (u daljem tekstu: "Kartica") se stiče na dva načina:

- Popunjavanjem registracionog formulara i plaćanjem iznosa od 1,100RSD (u daljem tekstu: "Članarina"). U cenu je uključena i futrola za garderobu.

- Korisnici koji su imali promet od 10,000RSD ili više, u poslednjih  90 dana u odnosu na datum izdavanja kartice, stiču Kartice popunjavanjem registracionog formulara i uplatom iznosa od 1RSD. Futrola za garderobu je takođe uključena u cenu.

Članovi sms-om ili email-om dobijaju informacije o promotivnim akcijama, kao i relevantne informacije u vezi sa njihovim stvarima predatim na čišćenje 

  • Trajanje Kartice

Trajanje članstva u klubu traje 365 dana

  • Procedura korišćenja Kartice

Prilikom predaje odeće i kućnog tekstila, Članovi su obavezni da pokažu Karticu. 

Kada Kartica istekne, Članovi je ukoliko to žele obnavljaju na jedan od dva navedena načina sticanja, u zavisnosti od iznosa prometa u prethodnih 90 dana u odnosu na dan obnove. Ukoliko iznos prelazi 10,000RSD, obnova se vrši uplatom od 1RSD odn. uplatom od 1,100RSD ukoliko je promet ispod iznosa od 10,000RSD. Svake četvrte godine 5àsec vam daje novu karticu. U oba slučaja Članovi popunjavaju registracioni formular.

Ukoliko Član želi da pekine članstvo u klubu, to čini vraćanjem Kartice, u kom slučaju Član koji prekida članstvo nema pravo na refundaciju iznosa neiskorišćenog dela Članarine.

Ukoliko Član izgubi ili ošteti Karticu ili mu ona bude ukradena, novu dobija u bilo kojoj 5àsec radnji, popunjavanjem registracionog formulara. 

  • Izmene Programa

5àsec može u svakom trenutku izmeniti ili prekinuti Program, bez obaveze da obrazlaže ovakvu odluku.  Članovi će o ovakvoj eventualnoj odluci biti obavešteni u radnjama 5àsec, kao i na URL: rs.5asec.com

Svaka izmena Opštih uslova korišćenja privilegovanih kartica je obavezujuća za sve Članove.

Bez obzira na eventualnu odluku 5àsec  o prekidu Programa, svi Članovi će imati pravo da nastave sa ostvarivanjem pogodnosti  predviđenih Programom, do isteka trajanja njihovog članstva u klubu privilegovanih korisnika.